มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี X

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการประกวดแบบ ศาลาวีรชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
© 2021 School of Architecture and Design, KMUTT